مرجع خبری چلسی
درباره وبلاگ


به مرجع خبری چلسی خوش آمدید
در این وبلاگ آخرین اخبار باشگاه چلسی به اطلاع شما خواهد رسید.

پست الکترونیکی‎:
Imanstalone@gmail.com

آی دی یاهو:
imanstalone@yahoo.com

مدیر وبلاگ : ایمان
مطالب اخیر
نویسندگان
ﻓﺮﺍﻧﮏ ﻟﻤﭙﺎﺭﺩ ﻫﺎﻓﺒﮏ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﯿﺘﯽ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ، ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭼﻠﺴﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ .

ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯼ - ﺍﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2001 ﺍﺯ ﻭﺳﺘﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﭼﻠﺴﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ،
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﻣﯿﺮﺭ ﮔﻔﺖ : "ﻣﻦ 13 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﭼﻠﺴﯽ ﺑﻮﺩﻡ
ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﭼﻠﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ ﭼﻮﻥ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻡ
ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﻡ . ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ 35 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﻥ ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ . ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻭﯾﺪ . ﺁﻧﮕﺎﻩ
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
ﺑﻮﺩ . ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺭ 36 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮﺍﯼ 5
ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﭼﻠﺴﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻢ . ﻫﻨﻮﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﻡ ﺩﺭ
ﭼﻠﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ . ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﻠﻠﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﮑﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﯿﺎﯾﺪ ".
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ : " ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ
ﻣﺮﺑﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ . ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺍﻭ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ
ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮﺩ . ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﭼﻠﺴﯽ ﺁﻣﺪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ . ﻣﻦ 25 ﺳﺎﻝ
ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺍﻭ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺩﺭ ﻣﻦ ﯾﺎﻓﺖ . ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ".
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺎ ﭼﻠﺴﯽ ﮔﻔﺖ : " ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﺎﺩﯼ
ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ . ﻣﺎ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﻪ
ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ . ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﻫﻤﺴﺮ
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻧﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ . ﻭﻗﺘﺶ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﯼ ".

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 اسفند 1396 03:04 ق.ظ
سلام به هر بدن، این اولین بار من است که از این وبلاگ دیدن می کنم؛
این وب سایت از موارد بسیار جذاب و واقعا عالی پشتیبانی می کند.
دوشنبه 6 آذر 1396 11:26 ب.ظ
این به نفع من برای داشتن یک صفحه وب عالی است
خوب برای تجربه من با تشکر admin
جمعه 3 آذر 1396 05:16 ب.ظ
این اولین بار من یک سفر سریع در اینجا و
من واقعا لذت بخش هستم که همه چیز را فقط در جای خود بخوانم.
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:43 ق.ظ
آیا تا به حال در نظر داشتید که یک کتاب الکترونیک یا نویسنده مهمان در وبلاگهای دیگر ایجاد کنید؟
من یک وبلاگ بر اساس همان اطلاعاتی که شما در آن بحث می کنید، و دوست دارم که برخی از داستان ها / اطلاعات را به اشتراک بگذارید. می دانم مخاطبان شما از شما قدردانی می کنند
کار اگر شما حتی از راه دور علاقه مند هستید، به من شلیک کنید
یک ایمیل.
شنبه 13 آبان 1396 08:50 ب.ظ
پست خوب من چیزی جدید و چالش برانگیز در وبلاگها را به صورت روزمره به یاد می آورم.
همیشه مفید است که از طریق محتوا از نویسندگان دیگر بخوانید و چیزی را از آنها بخوانید
وب سایت ها
شنبه 13 آبان 1396 07:05 ب.ظ
شما خیلی جالب هستی فکر نمی کنم چیزی شبیه بهش بخونم
این قبیله خیلی شگفت انگیز برای پیدا کردن کسی با چند اندیشه منحصر به فرد در مورد این موضوع.
واقعا.. با تشکر از شروع این تا. این سایت است
چیزی است که در اینترنت مورد نیاز است، کسی با یک
کمی اصالت!
جمعه 12 آبان 1396 11:12 ب.ظ
وای، طرح بندی وبلاگ عالی! چقدر سابقه بلاگ نویسی دارید؟
شما نگاه وبلاگ نویسی را آسان کردی نگاه کلی سایت شما بسیار عالی است
به عنوان هوشمندانه به عنوان محتوا!
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:51 ب.ظ
من دوست دارم از طریق یک مقاله نگاه کنم که مردم را می سازد
فکر. همچنین ممنونم از شما اجازه دارم
اظهار نظر!
چهارشنبه 10 آبان 1396 09:08 ب.ظ
زمان مناسب برای ایجاد چند برنامه برای آینده است
زمان خوشحال شدن است. من این نشریه را خوانده ام و اگر ممکن است
فقط می خواهم چند مساله جالب را به شما مشاوره کنم
یا پیشنهادات شاید شما می توانید مقالات بعدی در مورد این مقاله بنویسید
مقاله. من تمایل به تقریبا چیزهای بیشتری را یاد می گیرم
آی تی!
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:51 ب.ظ
آیا تا به حال در مورد نوشتن یک کتاب الکترونیکی یا نویسنده مهمان در وبلاگ های دیگر فکر کرده اید؟
من یک وبلاگ بر اساس موضوعات مشابه دارم
شما بحث می کنید و واقعا دوست دارید که برخی از داستان ها / اطلاعات را به اشتراک بگذارید. می دانم خوانندگان من می توانند
از کارت لذت ببر. اگر حتی از راه دور علاقه مند هستید، احساس کنید
رایگان به من یک ایمیل ارسال کنید
سه شنبه 9 آبان 1396 04:12 ب.ظ
سبک شما منحصر به فرد است در مقایسه با افراد دیگر که خوانده ام
چیزهای از با تشکر از شما برای ارسال زمانی که شما فرصت، حدس زدن من
فقط نشانه این وبلاگ.
دوشنبه 8 آبان 1396 09:38 ب.ظ
به سادگی می خواهم بگویم که مقاله شما شگفت انگیز است. وضوح در انتشار شما به سادگی عالی است
و من می توانم فکر کنم شما در این مورد آگاه هستید.
خوب با اجازه شما اجازه بدهید که فید خود را نگه داشته باشم تا بتوانم با آن در ارتباط باشم
نزدیک شدن نزدیک پست با تشکر از شما یک میلیون و لطفا کار لذت بخش را ادامه دهید.
یکشنبه 30 مهر 1396 05:59 ب.ظ
من عاشق آنچه شما بچه ها تمایل به بیش از حد. این نوع کار هوشمندانه و قرار گرفتن در معرض!
نگه دارید تا آثار بزرگی که بچه ها را به شما اضافه کردم
بچه ها به وبلاگ من خودم.
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:11 ب.ظ
شما واقعا به نظر میرسید خیلی راحت همراه با ارائه خودتان، اما من
این موضوع را واقعا پیدا کنید یک چیز است که احساس می کنم به هیچ وجه درک نمی کنم.
برای من خیلی پیچیده و بسیار گسترده است. من نگاهی به آینده خود دارم، من
سعی خواهیم کرد تا آن را نگه داریم
یکشنبه 19 شهریور 1396 11:47 ق.ظ
مقاله بزرگ من برخی از این مسائل را نیز تجربه می کنم..
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:39 ق.ظ
یک بحث انگیزشی ارزش اظهار نظر است. من فکر می کنم که شما باید بیشتر بنویسید
در این مورد، ممکن است موضوع تابو نباشد
اما به طور کلی مردمی در مورد چنین موضوعاتی صحبت نمی کنند.
بعدی! بهترین ها!!
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:01 ق.ظ
فوق العاده است، چه وبلاگ آن است! این وبلاگ اطلاعات مفیدی را برای ما فراهم می کند، آن را نگه دارید.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:18 ق.ظ
It's appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy.

I have read this post and if I could I desire to suggest you
few interesting things or suggestions. Maybe
you can write next articles referring to this article.
I wish to read more things about it!
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:13 ب.ظ
Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:02 ب.ظ
Wow, this article is nice, my sister is analyzing these kinds of things, thus I am going to let know her.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:28 ب.ظ
Highly descriptive post, I loved that a lot. Will there be a part 2?
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:44 ب.ظ
I have been surfing online more than 2 hours today,
yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web
will be a lot more useful than ever before.
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:04 ق.ظ
I'm amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's both equally
educative and interesting, and let me tell you, you have hit
the nail on the head. The issue is something that too few folks are speaking intelligently about.
I'm very happy that I stumbled across this in my
hunt for something relating to this.
سه شنبه 6 تیر 1396 09:23 ق.ظ
Hi! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my old room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this post to him.
Pretty sure he will have a good read. Thanks
for sharing!
دوشنبه 5 تیر 1396 04:01 ب.ظ
بسیار قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا واقعا کار درست
با من پس از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما در
واقع قادر به من مؤمن اما تنها برای بسیار
در حالی که کوتاه. من هنوز کردم
مشکل خود را با فراز در مفروضات و یک ممکن است را سادگی به پر همه کسانی شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا
تا پایان مجذوب.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:04 ق.ظ
When someone writes an paragraph he/she maintains the
image of a user in his/her mind that how a user can know it.
Therefore that's why this article is amazing. Thanks!
پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:43 ب.ظ
Great information. Lucky me I ran across your site by accident
(stumbleupon). I've book-marked it for later!
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:49 ب.ظ
Hello! I'm at work surfing around your blog from my new apple
iphone! Just wanted to say I love reading your blog and
look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!
جمعه 18 فروردین 1396 02:06 ب.ظ
I got this site from my friend who shared with
me on the topic of this web page and at the moment
this time I am visiting this web page and reading very informative posts here.
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:29 ب.ظ
Awesome article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :