تبلیغات
مرجع خبری چلسی - ﺍﺳﮑﻮﻟﺰ : ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺩﺍﺭﺩ
 
مرجع خبری چلسی
درباره وبلاگ


به مرجع خبری چلسی خوش آمدید
در این وبلاگ آخرین اخبار باشگاه چلسی به اطلاع شما خواهد رسید.

پست الکترونیکی‎:
Imanstalone@gmail.com

آی دی یاهو:
imanstalone@yahoo.com

مدیر وبلاگ : ایمان
مطالب اخیر
نویسندگان
ﮊﻭﺯﻩ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﭘﻞ ﺍﺳﮑﻮﻟﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯼ - ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ Goal، ﻫﺎﻓﺒﮏ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﺯﯼ
ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﮊﻭﺯﻩ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﭼﻠﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﻢ ﻟﻨﺪﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮﺱ
ﺩﺍﺭﺩ . ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻭ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻠﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺩﻥ
ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻑ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﺷﺪ . ﭼﻠﺴﯽ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺳﯿﺘﯽ ﺩﺭ
ﺻﺪﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﭘﻞ ﺍﺳﮑﻮﻟﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻼﺵ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺳﺖ .
ﭘﻞ ﺍﺳﮑﻮﻟﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ": ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮊﻭﺯﻩ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺗﻼﺵ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ . ﺍﺯ ﻫﯿﺌﺖ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ
ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ
ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﻼﺡ ﺗﯿﻢ
ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﻣﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺩﺍﻭﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺮﺩﻩ . ﻫﯿﭻ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭ ﻫﯿﺌﺖ
ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺷﻮﻧﺪ ".
ﺍﻭ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺪ ":ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﭼﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﻭﺭﻫﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ
ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺩﺍﺭﺩ . ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺩﺍﻭﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﻦ
ﺣﺮﻑ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ".

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 مرداد 1396 12:55 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your web site offered us with valuable information to work
on. You've done an impressive job and our entire community will be
grateful to you.
سه شنبه 22 فروردین 1396 11:08 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any tips?
شنبه 9 اسفند 1393 12:08 ب.ظ
تا حالا یه لیست جالب از متنوع ترین وبلاگ ها رو داشتی؟ می خوای ببینی؟ کافیه بهم سر بزنی
شنبه 9 اسفند 1393 07:25 ق.ظ
www.KOLBEDVD.net
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :