تبلیغات
مرجع خبری چلسی - ﺗﺮﯼ : ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻡ ﺑﺎ ﭼﻠﺴﯽ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ
 
مرجع خبری چلسی
درباره وبلاگ


به مرجع خبری چلسی خوش آمدید
در این وبلاگ آخرین اخبار باشگاه چلسی به اطلاع شما خواهد رسید.

پست الکترونیکی‎:
Imanstalone@gmail.com

آی دی یاهو:
imanstalone@yahoo.com

مدیر وبلاگ : ایمان
مطالب اخیر
نویسندگان
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺟﺎﻥ ﺗﺮﯼ ﺑﺎ ﭼﻠﺴﯽ ﺗﺎ 30 ﮊﻭﺋﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﭼﻠﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .

ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯼ - ﺟﺎﻥ ﺗﺮﯼ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻥ ﺗﯿﻢ ﭼﻠﺴﯽ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﺬﺍﮐﺮﺍﺗﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺵ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ Goal ، ﺟﺎﻥ ﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ : "ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺍﺳﺖ . ﻫﻨﻮﺯ ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ . ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺗﯿﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺩﻥ ﻫﺎﺯﺍﺭﺩ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺵ ﺭﺍ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ، ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺍﯼ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ ".
" ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ، ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺩﺭﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﺁﯾﺪ. ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻤﺎﻧﻢ. ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻦ ﺭﺍ
ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ".
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺑﻪ ﭼﻠﺴﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ 2013 ، ﺗﺮﯼ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﯼ ﮐﯿﻬﯿﻞ ﻭ ﮐﻮﺭﺕ ﺯﻭﻣﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .
ﺗﺮﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : "ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﮐﻮﺭﺕ ﯾﮏ ﮐﺸﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥ، ﺁﻣﺎﺩﻩ، ﻗﻮﯼ ﻭ
ﺗﺸﻨﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ
ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ، ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﺟﺮﺍﺭﺩ، ﺭﯾﻮ ﻓﺮﺩﯾﻨﺎﻧﺪ ﻭ ﻟﻤﭙﺲ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻣﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ".
ﺟﺎﻥ ﺗﺮﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻓﺼﻞ
ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺵ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺷﻮﺩ .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:17 ق.ظ
Pretty component of content. I just stumbled upon your web
site and in accession capital to assert that I get actually loved account your weblog posts.
Anyway I will be subscribing in your augment or even I achievement you access constantly fast.
پنجشنبه 30 بهمن 1393 04:08 ب.ظ
سلام. اگه دنبال یه سایت سریال و فیلم با آرشیو فوق العاده قوی و سریال ها و فیلم های روز می گردی یه سری به سایت ما بزن. موفق باشی. http://serialkade56.com
پنجشنبه 30 بهمن 1393 03:18 ب.ظ
عالی بود از امروز طرفدار وبلاگت شدم و میخوام باهات تبادل لینک کنم خوشحال میشم قبول کنی
پنجشنبه 30 بهمن 1393 02:07 ب.ظ
سلام وبلاگ قشنگی داشتی وبلاگت رو اتفاقی در گوگل پیدا کردم ولی از یه چیزی ناراحت شدم اونم بازدید کننده کمی بود که داشتی بیا به این آدرس ، وبلاگتو ثبت کن تا بقیه وبلاگ نویسان به وبلاگت سر بزنند.
پنجشنبه 30 بهمن 1393 01:54 ب.ظ
فقط چند روزه وبلاگم رو راه اندازی کردم ، موضوع وبلاگ من یکم اختصاصیه ، یعنی فقط با وبلاگ های پر محتوا مثل وبلاگ تو تبادل لینک می کنم . اینجوری هم بازدید تو زیاد میشه و هم بازدید من.

ممنون میشم یه سر بزنی و باهام تبادل لینک کنی
پنجشنبه 30 بهمن 1393 01:49 ب.ظ
سلام وبلاگ قشنگی داشتی وبلاگت رو اتفاقی در گوگل پیدا کردم ولی از یه چیزی ناراحت شدم اونم بازدید کننده کمی بود که داشتی بیا به این آدرس ، وبلاگتو ثبت کن تا بقیه وبلاگ نویسان به وبلاگت سر بزنند.
پنجشنبه 30 بهمن 1393 01:33 ب.ظ
چرا به من سر نمی زنی؟ :-(
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :