تبلیغات
مرجع خبری چلسی - ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ: ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
 
مرجع خبری چلسی
درباره وبلاگ


به مرجع خبری چلسی خوش آمدید
در این وبلاگ آخرین اخبار باشگاه چلسی به اطلاع شما خواهد رسید.

پست الکترونیکی‎:
Imanstalone@gmail.com

آی دی یاهو:
imanstalone@yahoo.com

مدیر وبلاگ : ایمان
مطالب اخیر
نویسندگان
ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯼ - ﭼﻠﺴﯽ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ 1-3 ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿﻨﮓ ﻟﯿﺴﺒﻮﻥ ﺭﺍ  ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬﻑ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺷﺪ .

ﮊﻭﺯﻩ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﭼﻠﺴﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﯼ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﻔﺖ : " ﻧﮕﺮﺵ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ
ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ . ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﮐﺴﺐ ﺑﺮﺩ ﺑﻮﺩﯾﻢ .
" ﭼﻠﺴﯽ ﺗﯿﻤﯽ ﻗﻮﯼ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ . ﻣﺎ ﺑﻪ 5-4 ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﮐﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺑﺎﺯﯼ
ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻮﺭﻟﻪ، ﭼﮏ ﻭ ﻓﻠﯿﭙﻪ ﻟﻮﺋﯿﺲ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ
ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿﻨﮓ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ . ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﯼ 1-2 ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎ 1-3 ﺷﺪﻥ
ﺑﺎﺯﯼ ﻋﻤﻼ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺗﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﺷﺪ . ﺍﮔﺮ ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﺴﺐ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﺍﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻤﻔﻮﺭﺩ ﺑﺮﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ .
" ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﯿﻢ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﻟﯿﻮﺭﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺟﺰ
ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ، ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺑﺎﺭﺳﻠﻮﻧﺎ، ﺭﺋﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ، ﺑﺎﯾﺮﻥ ﻣﻮﻧﯿﺦ، ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﺳﯿﺘﯽ، ﺁﺭﺳﻨﺎﻝ، ﭘﯽ ﺍﺱ ﺟﯽ، ﭼﻠﺴﯽ ﻭ ﺩﺭﻭﺗﻤﻮﻧﺪ
ﻫﻤﮕﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
" ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ؟ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ . ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰ 4 ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﻧﺒﻮﺩﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ . ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ، ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ . "

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 18 مرداد 1396 01:29 ب.ظ
Awesome! Its actually amazing paragraph, I have got much clear
idea regarding from this post.
یکشنبه 20 فروردین 1396 01:07 ب.ظ
It is not my first time to go to see this web page, i am visiting this
website dailly and take fastidious facts from here all the time.
پنجشنبه 20 آذر 1393 04:10 ب.ظ
سلام. خسته نباشید وبلاگ شما بسیار زیباست
خواهشمندم به سایت من هم سر بزنید
مطالب جدید بذارید و دوست داشتین بنده را لینک کنید
ممنونم ازت
پنجشنبه 20 آذر 1393 02:18 ب.ظ
سلام خوبی؟ چند روز پیش یکی از دوستانم سایت زیر رو بهم معرفی کرد که باهاش تبادل لینک کنم من فکر کردم تاثیری نداره ، ولی بعد از این که وبلاگم رو توی این سایت و سایت های شبیهش لینک کردم هر روز بازدید وبلاگم زیاد میشه. خواستم این سایت ها رو به تو هم معرفی کنم . حتما تبادل لینک کن چون لذت وبلاگ نویسی توی آمار بالاست. http://atlaslink.ir/
پنجشنبه 20 آذر 1393 02:06 ب.ظ
تیمهای خوبی به مرحله بعد صعود کردن همه بازیا جذاب میشن
کاش خوزه بیشتر ازشورله استفاده کنه واقعا بازیکن خوبیه خیلی خوب شد شالکه صعود کرد بنظرم امسال تا فینال میریم توفینال به رئال میبازیم
ایمان رئال مادرید خیلی قویه.شانس اول قهرمانی به نظر من رئاله.
پنجشنبه 20 آذر 1393 01:54 ب.ظ
سلام خوبی . وبلاگ تحسین بر انگیزی دارین . امیدوارم همیشه موفق باشی . لطفا به منم سر بزن . خوشحال میشم تبادل لینک کنیم
پنجشنبه 20 آذر 1393 01:47 ب.ظ
فقط چند روزه وبلاگم رو راه اندازی کردم ، موضوع وبلاگ من یکم اختصاصیه ، یعنی فقط با وبلاگ های پر محتوا مثل وبلاگ تو تبادل لینک می کنم . اینجوری هم بازدید تو زیاد میشه و هم بازدید من.

ممنون میشم یه سر بزنی و باهام تبادل لینک کنی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :