تبلیغات
مرجع خبری چلسی - ﮊﻭﺯﻩ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ : ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻓﺖ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﯿﻢ
 
مرجع خبری چلسی
درباره وبلاگ


به مرجع خبری چلسی خوش آمدید
در این وبلاگ آخرین اخبار باشگاه چلسی به اطلاع شما خواهد رسید.

پست الکترونیکی‎:
Imanstalone@gmail.com

آی دی یاهو:
imanstalone@yahoo.com

مدیر وبلاگ : ایمان
مطالب اخیر
نویسندگان
ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯼ- ﮊﻭﺯﻩ ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ، ﺳﺮﻣﺮﺑﯽ ﺗﯿﻢ ﭼﻠﺴﯽ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﺪﺍﻝ ﺗﯿﻤﺶ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺭﯾﺒﻮﺭ ﺩﺭ ﭼﻤﭙﯿﻮﻧﺰﻟﯿﮓ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺶ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺁﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﻟﻨﺪﻧﯽ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ 0-6 ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻤﻔﻮﺭﺩ ﺑﺮﯾﺞ ﺣﺮﯾﻒ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ، ﻭ
ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﺻﻌﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﻌﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻣﻀﺎﺀ
ﮐﻨﺪ .
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ Sky Sports ، ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﮔﻔﺖ : " ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﻭﺳﺖ
ﺩﺍﺭﻡ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ، ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﺮﻭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮐﻢ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ، ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ . ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ - ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯ
ﺷﻮﯾﻢ - ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ، ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﻤﺎﻥ ﭼﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺩﺍﺭﺩ ".
ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﺶ ﺭﻭﺯ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻔﯿﻠﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ، ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ : " ﺍﮔﺮ
ﻟﯿﻮﺭﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﺶ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
ﺩﻫﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﺑﯽ ﻟﯿﻮﺭﭘﻮﻝ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ - ﻭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﯿﻮﺭﭘﻮﻝ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﻢ . ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻮﺩﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ . ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﯼ
ﺑﺮﻭﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﻮﻡ، ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺻﻼً ﻧﺮﻭﻡ!
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻗﺒﺎ، ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﯿﺪﺍﻥ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ".
ﻣﻮﺭﯾﻨﯿﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺭﯾﺒﻮﺭ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺩﺭ
ﺍﺳﻤﻔﻮﺭﺩ ﺑﺮﯾﺞ ' ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﻨﺪﻩ ' ﺍﺳﺖ .
" ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ 0-6 ﯾﮏ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻠﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻠﺰﻧﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ . ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺖ . ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ
ﮔﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ، ﮔﻞ ﺩﻭﻡ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﯽ ﺁﺧﺮ . ‏(ﺍﻣﺎ ‏) ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﯿﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎﻟﮑﻪ ﻭ ﺍﺳﭙﻮﺭﺗﯿﻨﮓ ﻟﯿﺴﺒﻮﻥ ﺭﺍ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ .
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻤﻔﻮﺭﺩ ﺑﺮﯾﺞ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ".

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:09 ق.ظ
erectile pills that work http://viagralim.us erectile pills that work !
I just couldn't leave your website prior to suggesting that I extremely loved the usual information a person provide in your guests? Is gonna be again incessantly in order to check out new posts
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:00 ب.ظ
These are actually wonderful ideas in regarding
blogging. You have touched some nice things here. Any
way keep up wrinting.
شنبه 17 آبان 1393 03:41 ب.ظ
سلام فرارسیدن ماه محرم تسلیت. وبلاگ شما را دیدم قالب ومطالب قشنگی داشت برای افزایش بازدید وبلاگت می تونی به آدرس زیر ثبتش کنی تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگتو ثبت می کنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان است و پر بازدید
شنبه 17 آبان 1393 03:26 ب.ظ
سلام فرارسیدن ماه محرم تسلیت. وبلاگ شما را دیدم قالب ومطالب قشنگی داشت برای افزایش بازدید وبلاگت می تونی به آدرس زیر ثبتش کنی تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگتو ثبت می کنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان است و پر بازدید
شنبه 17 آبان 1393 03:21 ب.ظ
سلام فرارسیدن ماه محرم تسلیت. وبلاگ شما را دیدم قالب ومطالب قشنگی داشت برای افزایش بازدید وبلاگت می تونی به آدرس زیر ثبتش کنی تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگتو ثبت می کنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان است و پر بازدید
شنبه 17 آبان 1393 02:52 ب.ظ
سلام فرارسیدن ماه محرم تسلیت. وبلاگ شما را دیدم قالب ومطالب قشنگی داشت برای افزایش بازدید وبلاگت می تونی به آدرس زیر ثبتش کنی تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگتو ثبت می کنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان است و پر بازدید
جمعه 16 آبان 1393 09:47 ق.ظ
با لینک باکس 7ایرونی، آمار بازدید سایت خود را چند برابر کنید
کد لینک باکس ما را از آدرس زیر دریافت کنید و در وب خود قرار دهید، سپس لینک های خود را برای ما ارسال کرده تا در لینک باکس پر بازدید ما قرار گیرد
http://up.7ironi.ir/up/angor/linkbox/code.html
چهارشنبه 14 آبان 1393 04:25 ب.ظ
بهتره چندتا ازبازیکنای اصلی رواستراحت بدیم
نباید اونا دست کم بگیریم باقدرت باید بازی کنیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :